Tomori Pál Palotán lépett be a ferences rendbe (1839)

Hogy Tomori Pál 1522-ben Palotán (Veszprém várm.) lépett sz. Ferencz’ szerzetébe, bizonyos azon, mindeddig sértetlenül megőrzött kéziratból, melly egy üdvözítői szerzetes által 1522—1533-ig íratott; ki a’ szerzet’ történeteit írván Tomori Pál’ beléptét e’ szavakkal érdekli: „Item huius Patris Ministri, videlicet „Bernardini (de Somlyo) tempore, egregius dominus Paulus de Thomor in festo conceptionis virginis Mariae dum flueret annus 1522: intravit ad nostrum ordinem, et in loco de Palotha habitum religiouis accepit;“ tovább kalocsai és bácsi érsekké ’s a’ haza’ alrészeinek főkapitányává magasztaltatását elmondván, ötödik sorban vallja: „— — et ita humiliter vixit (mint. érsek), ut si vidisses, miratus valde fuisses, cuius testis ego ipse sum, qui cum sua paternitate in confinibus dictis socius existens, quasi per annum et medium steti.“

Minthogy e' kézirat nemcsak egész külső alakjáról, de még inkább a’ későbbi iratoknak rá-hivatkozásiból ítélve bizonyosan akkori-időbeli; azonkül mind illoki, mind palotai monostorok, azon üdvözítői szerz. megyeéi valónak, mellyhez szinte Tomori, mint szerzetes , úgy nemkülönben a’ kézirat’ írója tartozék; 's e’ fölött az iró a’ szerzet’ történeteit előjárósága’ megbiztából szerkeszté; következik: hugy a’ dolgot igen jól tudható, ’s hitelének a’ minapi Fessler, akár pedig a’ történet után századdal később író, ’s Tomorit Vilacon öltöztető Istvánfi (lib. 7.) e’ tárgyban nem árthat.

Ennyit felvilágításaúl e’ dolgoknak, mellyeket — még is a' Haza' önnöninek ismér.

Magócsy István

 
please do NOT follow this link