Hrabowszky György levele a "megyebeli olvasó Társaságról"

"Megyebéli olvasó Társaságunknak jobb folyamatjára nézve jónak találom.
Hogy jártassuk preferenter a Jénai Tudomány Újságot s annak meghozattatására adjon
mindenikünk Tiszt. Expediter úr kezébe 2 forintot, de
Most ennél egyéb Teológica vagy más Journált még ne járassunk, hanem
Melyek révén könyvszeretőbb Oskola Mestereinket, (hiányzik, valószínű segíthetjük)
Adjunk össze némely jobb könyveknek megszerzések és közös olvasásokra esztendőnként egy-
egy forintot. Ha pedig ez nehéznek tetszik mivel
Mindenkinek a maga szükségére esztendőnként csak szerez legalább egy pár könyvet bocsássuk közolvasásra, de úgy hogy ki-ki tisztán tartsa és jó borítékban közölje szomszéd olvasótársával azokat.
A czélunkhoz való könyveknek meghozattatások a kiküldetéseket bízzuk továbbra is a postához legközelebb lakozó Tiszt. Kis János Uramra.
Két hétre való légyen az adag megolvasható Dósis ki-ki írja fel azért a nevét mindenik könyv borítékjára, hogy mikor vette és mikor küldte a legközelebb való szomszéd olvasó Társhoz. Örömünknek tartjuk, ha Tekintetes és Nemes Urak közül is velünk tartanak némelyek részben Mihezképest
Oly könyveket fogunk járatni amelyekből a Világiak is épülhessenek
Az által olvasott könyvek, ha csak nem Tulajdonaink akár minden Senioralis gyűlés alkalmával fesztis prius feiniedus (előbb a jegyzékből törölni kell) a többet ígérőknek eladathatnak, hogy azoknak árakon mások szereztessenek.
Amidőn együtt leendünk, mondja meg ki-ki miként vélekedjék a tárgyról, jöjjön cum Sumfacientibus (pártoló tagokkal) s hozzon egy pár jó könyvet magával minden esetre. Most csak futó szemmel nézzük a Jénai Literaturába (felette Tud. Újság) hogy 1 ső júniusig megtudhassa ki-ki e gondolatokat utóbb nézzük által még egyszer Jénai A. L. Z. de egy szállítással csak egy kötetet küldjön ki más egy vagy két könyvekkel.

Kis Somlyón 1803. máj. 11.

Hrabowszky György. "

Közli: 

Káldos Gyula: Fejezetek Celldömölk művelődéstörténetéből a 19. századig. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2003/2.sz. pp. 6-40. (Online változat)

please do NOT follow this link