Adat a palotai templomi zászlók használatához 1747-ből

Egy 1779-ben Egerben kiadott ,,Szertartáskönyv" a következőképpen határozza meg a templomi zászlók funkcióját: „A Zászlók azért nem mást jelentnek, hanem hogy mi igaz hivek a' Processiókban, vitézkedeo hadi sereg gyanánt, Krisztusnak zászlói alá egybe gyűlünk, hogy Istennek dütseosége, és lelkünknek üdveossege mellett látható, és láthatatlan ellenségünk ellen hartzollyunk, a' mint Szent Pál Apostol ama hires nevezetű keresztény vitézekreol szól .. . A' Zászlók Krisztusnak gyeozedelmit, a' bűn, Sáthán, és Synagoga ellen, és pompáját dutseoséges fel-támadását jelentik." 

A templomi zászlók kutatására legalkalmasabb forrás az egyházlátogatási jegyzőkönyvek (visitationes canonicae) anyaga, amelyek templomi felszerelésekkel kapcsolatos leírása (több-kevesebb részletességgel) a zászlókra is utal.

Veszprémi főesperesség (1746-47):
Oppidum Palota: „Vexilla in processionibus portanda sunt quator. Quorum duo sunt choehum textorum et Sutorum: ex quibus duo sunt rubri, unum cerulei (sic!) coloris, alterum coloris viridis." (Négy körmeneteken vitt zászló van. Amelyekből kettő a takácsok és vargák céhének [tulajdona]: közülük kettő vörös, egy kék színű, a másik zöld.)  

(Hivatkozott forrás: OL: Mikrofilmtár A/8. 10493:  Palota 467.)

TOMISA Ilona: Templomi zászlók a népi használatban 18. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében. In: Szilágyi Miklós (szerk.): Népi Kultúra Népi Társadalom XVII. Budapest, 1993. 241-250. p. Online változat: http://real-j.mtak.hu/5239/1/NeprajziKutatointezetEvkonyve_17.pdf

 

please do NOT follow this link